Gestió del carboni a l'AMB

Font: AMB.cat

02/08/2017 - 09:39

L'AMB verifica les seves emissions amb l'ISO 14064 i ha iniciat la redacció de l'Estratègia de carboni i energia 2030 que fixarà els seus objectius de manera coparticipada amb instal·lacions, serveis i empreses implicades.

Han començat les primeres auditories externes per a la certificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de l'Estratègia de gestió del carboni de l'AMB, on hi ha 54 organitzacions i instal·lacions implicades.

Les fa l'empresa TUV, seguint la norma ISO 14064-1: 2006. Es preveu que aquesta verificació es farà en un cicle d'auditories de 3 anys:

  1. Juny 2017: verificació dels càlculs 2014-2015 de 12 centres.
  2. Setembre – octubre 2017: verificació dels càlculs 2016 de 12 centres.
  3. 2018: verificació dels càlculs 2017 de 15 centres.
  4. 2019: verificació dels càlculs 2018 d'11 centres.

S'ha començat verificant les instal·lacions i empreses que tenen més pes en el volum total d'emissions de GEH de l'AMB. Durant aquest mes de juny s'han dut a terme les auditories de la Planta Integral de Valorització de Residus, els Ecoparcs 1, 2 i 4, l'Institut Metropolità del Taxi, Aigües de Barcelona (subministrament), les EDAR del Besòs i el Prat de Llobregat, i 4 empreses de transport públic metropolità (Tusgsal, Mohn, Oliveras, Rosanbus).

La certificació obtinguda facilitarà l'adhesió de les diferents organitzacions al Programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que es comprometran a una reducció anual de les seves emissions.

El 5 de febrer de 2013 el Consell Metropolità de l'AMB va aprovar l'Estratègia de gestió del carboni de l'AMB 2011-2015 per fomentar la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) generades per l'activitat produïda a les instal·lacions i empreses tant pròpies com concessionàries de les cinc àrees de gestió competencial de l'AMB: oficines de la seu institucional de Zona Franca, tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori i mobilitat. Aquesta Estratègia tenia com a objectiu reduir les emissions de CO2 de les instal·lacions i les empreses de l'AMB en un 10% pel 2015 respecte l'any base de càlcul, 2011, objectiu que es va assolir amb un 11%.

Nova Estratègia 2030

Actualment s'està elaborant la nova Estratègia del carboni i l'energia 2030, i s'està treballant en l'establiment d'un nou objectiu de reducció d'emissions en concordança amb les noves directrius europees, i d'acord amb les potencialitats de tots els sectors implicats. En aquest sentit, el 21 de juny es van reunir els responsables de les empreses i instal·lacions pròpies i concessionàries de l'AMB i els tècnis de la institució per definir l'objectiu de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) per la nova Estratègia de mitigació de l'AMB per l'horitzó 2030. Aquest nou objectiu ha d'estar alineat amb les estratègies que s'estan definint a nivell europeu i català però també ha de tenir en compte la realitat de l'AMB com a organització.

A la primera part de la sessió es va plantejar l'escenari i antecedents de l'actual Estratègia de carboni (evolució històrica de les emissions, contribució per sectors, accions més rellevants dutes a terme) i també es van explicar diferents aproximacions del que podria ser l'objectiu de reducció d'emissions de GEH de l'AMB pel 2030.

A la segona part de la sessió, més participativa, es va debatre entorn de les mesures que des de cada sector s'han fet, les que han tingut una major rellevància per a la reducció d'emissions i aquelles que no s'han fet perquè es consideren inviables. En aquest sentit, es plantejava proposar quins criteris de viabilitat es requeriria per poder-les dur a terme (legals, econòmics, tecnològics, institucionals, etc.) i quines necessitats de coordinació, intercanvi i facilitació caldria impulsar des de l'AMB per al desplegament de l'Estratègia.

Aquesta sessió permetrà fixar les bases del relat de la nova Estratègia de carboni i energia de l'AMB per 2030, amb l'objectiu de reduir emissions de GEH en estreta vinculació amb actuacions d'estalvi i eficiència energètica, entre d'altres.  


 

Relacionats

Article

Després de 2 anys en període de proves, s'ha comprovat que el vehicle, que funciona amb un motor dièsel i elèctric i que disposa de 78 places, permet estalvis importants tant pel que fa al consum de combustible com a les emissions de gasos contaminants.

Article

Durant les activitats de la Setmana de l'Energia s'ha realitzat una visita comentada a la fotolinera laboral metropolitana de Sant Feliu de Llobregat.

Notícia
Prioritzarà les actuacions que aportin un transvasament de mobilitat a la bicicleta, que aportin valor afegit al territori i que promoguin la intermodalitat
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que el Departament reactivarà la primera convocatòria d’ajuts a ens locals per a l’execució de vies ciclistes interurbanes i urbanes, “que va quedar aturada per l’aplicació de l’article 155”. El programa podrà generar una inversió total de 48 MEUR”.Damià Calvet ha remarcat que aquestes subvencions prioritzaran “aquelles actuacions que aportin un transvasament de mobilitat a la bicicleta, que aportin valor afegit al territori i que promoguin la intermodalitat”.

Butlletí