Postgrau en Gestió ambiental a l'empresa i l'administració pública

19/07/2017 - 14:31

Està oberta la pre-inscripció pel Postgrau GESTIÓ AMBIENTAL A L’EMPRESA I L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:  Recursos, Comunicació i Canvi. Curs 2017-18. Aquest postgrau forma part de la  29a. edició del  MÀSTER EN INTERVENCIÓ i gestió AMBIENTAL: Persona i Societat Bienni 2017-19

La Gestió Ambiental, entesa com aquella que incorpora els valors del desenvolupament sostenible a les metes corporatives d’una organització i afecta a polítiques, programes i procediments, sobrepassa el que és merament tecnològic i afecta les bones pràctiques i els comportaments quotidians dels membres de la organització. Com n’hem fet lema del programa entenent que la Gestió Ambiental és sobretot Gestió de comportaments.

La gestió ambiental, que sovint s’associa només a l’empresa industrial, abasta també el sector terciari i l’administració pública. Administració pública entesa com a organització prestadora de serveis, reguladora del marc de vida general i garant de la preservació ambiental, que permeti avançar vers la sostenibilitat.

Per desenvolupar una gestió ambiental eficaç, cal coneixer les tecnologies i els seus efectes en l’ecosistema, però també aquells aspectes que tenen a veure amb el comportament organitzacional, social i individual.

La implantació d’un sistema de gestió ambiental, sigui a l’empresa o sigui a l’administració pública, representa sempre afrontar un procés de canvi, de reticències al canvi, de processos comunicatius, etc que cal poder gestionar adequadament, a més de coneixer la legislació, els recursos i els instruments més prototípics.

OBJECTIU 

És la preparació específica de professionals per a la gestió ambiental en el marc organitzacional, sigui d’empresa com d’administració pública. S’adreça a gestors públics i privats, provinents tant dels camps tècnics (enginyers, arquitectes, químics, biòlegs, ambientòlegs, etc) com de les ciències socials (psicòlegs, sociòlegs, geògrafs, educadors etc) i tècnics superiors de les administracions en general.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

La formació que s’imparteix és de caire interdisciplinari. Comprèn els aspectes tecnològics, ecològics, legals, i fa un èmfasi especial en aquells aspectes relacionats amb les dimensions humanes i socials implicades en la gestió ambiental i en les polítiques de Responsabilitat Social Coorporativa (RSC) Això tant en la previsió (AIA, ACV, Diagnòstics ambientals), com en el seguiment i control dels processos (auditories ambientals, etc) i, quan és el cas, en les certificacions ambientals (EMAS, ISO 14000, etiquetes ecològiques), atenent a la comunicació, a la formació ambiental i a la participació.

S’estructura en dos mòduls substantius i un tecno-metodològic, subdividits en assignatures que contenen blocs temàtics.

Gestió ambiental com a gestió de comportaments: El desenvolupament sostenible com a marc. Aspectes psicosocials implicats en la gestió ambiental. Reticències i reactàncies: NIMBY i Participació. Organitzacions i qualitat. Rols professionals: Rols tècnics i Rols de mediació. 

Legislació i Economia ambiental: Fonts de la legislació vigent en el marc de les organitzacions. La intervenció administrativa. La responsabilitat ambiental, administrativa, civil i penal. Economia i medi ambient. La sostenibilitat com a valor econòmic. Externalitats ambientals a l’empresa i l’Administració pública. Indicadors ambientals econòmics. Balanços de Sostenibilitat.

Ecologia: Sistemes naturals, recursos i territori. Ecologia i biodiversitat. Transversalitat dels vectors ambientals. Aigua, aire, energia i residus: ecologia, tecnologia i comportament. El territori com a recurs.

Avaluació i Gestió ambiental: El paper de les administracions en la Gestió ambiental del/al Territori. Medi ambient i empresa. EMAS i IS0 14000. Els problemes ambientals i les respostes tecnològiques organitzatives. Avaluació Ambiental estratègica (Directiva2001/42/EC. Estudis i avaluacions d’impacte ambiental, l’avaluació de l’impacte social. Agenda local 21 i la Carta d’Aalborg. Responsabilitat Social Corporativa. Gestió integrada, comprenent aspectes de qualitat, condicions de treball i seguretat, risc, salut i medi ambient

Mediació, Formació Ambiental i Gestió del Canvi a les organitzacions. Anàlisis, tècniques i estratègies de formació per a la gestió del canvi ambiental i la participació, a l'Administració i a l'empresa. Formació ambiental a les organitzacions. Gestió del canvi de cultura ambiental. Fluïdesa dels circuits comunicacionals a les organitzacions. Comunicació com a sistema. Informació Ambiental i Publicitat. Informació Ambiental als diferents nivells de l'Administració Pública.

Metodologies, recursos i instruments per a la Gestió Ambiental. Models, tècniques i estratègies segons les diverses fonts normatives. ACV (Anàlisi Cicle de Vida), AAE, Dis/BCN (Detecció d’Impactes Socials) i altres metòdes d’AIA. Plans estratègics. Fonts i bases documentals. Preparació i seguiment d’un projecte.

  • G.1 GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT. Bases conceptuals, instrumentals i lèxiques necessàries comunes a la gestió ambiental de tipus ecològic, econòmic, psicosocial i legal.

  • G.2 CONCEPTES I EXPERIÈNCIES DE GESTIÓ AMBIENTAL PER A L’EMPRESA I L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. Les particularitats de les situacions empresarials i de les administratives. Anàlisi de les darreres tendències sobre Gestió ambiental.

  • Mòdul TMg TECNO-METODOLÒGIC que es desenvolupa en paral·lel al llarg del curs, integra recursos i fonts instrumentals i documentals, i ofereix mostres de casos reals i visites de camp. Acompanya la realització del treball de Postgrau 

Aquest programa es pot completar amb el curs de postgrau: 

"Anàlisi i Intervenció Socio-Ambiental: Entorns urbans, Comunitat i Sostenibilitat". de 30 ECTS. Cadascun d'aquests programes dóna lloc a una titulació de postgrau i ofereixen, conjuntament, una formació global i complementària per a accedir al títol de: MÀSTER EN INTERVENCIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL: Persona i Societat 
 

 

imatge de maquetació;
Direcció:
Enric Pol (UB) 
Lupicinio Iñíguez (UAB)
Institute for Life Long LearningUniversitat Autònoma de Barcelona
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol interuniversitari UB  i  UAB.

Inici del curs 16 d’octubre 2017. 

Allò que caracteritza específicament el programa és

  •         parteix dels pressupostos conceptuals de la  Psicologia Ambiental
  •         es focalitza  en el aspectes humans, socials i organitzacionals associats als temes ambientals i el desenvolupament sostenible
  •         la consideració que la intervenció i la gestió ambiental sense oblidar els aspectes tècnics i tecnològics. és abans que res una gestió de comportaments.
  •         la trandisciplinarietat  i la transversalitat del programa

Adreçat a: Titulars universitaris de qualsevol disciplina:  psicòlegs, biòlegs, ambientòlegs, urbanistes, economistes, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs, pedagogs, filòsofs, advocats, arquitectes i enginyers, vinculats professionalment (o interessats en implicar-s’hi)  en la intervenció y la gestió ambiental a nivell urbà i territorial

Més informació  al web del Màster    www.ub.edu/master_ambiental/         Per qualsevol  consulta no dubteu en  contactar amb nosaltres


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

El 24º FICMA, amb el lema #EnLa SevaPell, s’inaugura el dia 2 de Novembre amb una espectacular pel·lícula de Jean Michel Cousteau en 3D “Les Meravelles del Mar” i atorgarà el Sol d'Or Especial a l’animalista Carol Buckley.

Article

Barcelona és densa i compacta, hi abunden el totxo, el ciment i el color gris. Però també hi ha espais blaus i verds que, en conjunt, conformen la biodiversitat urbana. En aquest Deuwatts explorem les espècies animals i vegetals de Barcelona i la seva importància per a l’ecosistema urbà.

Acte
05/06/2018 - 18:00
Palau de la Generalitat. Barcelona

Butlletí