El món local demana finançament per fer front al bo social i la seva compatibilitat amb la Llei 24/2015

02/05/2018 - 15:19

Les entitats municipalistes que representen als ens locals de Catalunya, ACM i FMC,  han fet arribar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats propostes d'esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018. En un grup de treball que ha coordinat l'Ajuntament de Barcelona, s'ha consensuat les esmenes per a reclamar que els ajuntaments catalans tinguin el finançament per assumir el cost del Bo Social  i que no s'envaeixin les competències en la seva aplicació respecte la Llei 24/2015.

Des del món local es vol posar en valor la necessitat de defensar l'aplicació de la Llei 24/2015, que compta amb un gran consens polític i social a Catalunya. Per aquest motiu, es considera que el Bo Social en cap cas ha de suposar la superació de la Llei 24/2015, molt més avançada en la protecció dels drets bàsics de la ciutadania i que, per tant, considerem irrenunciable.
 
Cal també que l'Estat Espanyol garanteixi el finançament necessari per afrontar la part pública del pagament del deute. El municipalisme català no pot acceptar un Reial Decret que no preveu la dotació econòmica que ho ha de fer possible i no facilita la seva gestió per part de les administracions locals.
 
Finalment, es reclama la necessitat que les companyies de subministrament elèctric assumeixin una major coresponsabilitat social, fixant una aportació a fons perdut per fer front al deute generat per persones en situació de vulnerabilitat social.
 
Propostes d'esmenes:
 
- Definició de consumidor vulnerable: El bo social no ve acompanyat de finançament i carrega a les administracions locals el cost del 50% del subministrament de les persones vulnerables. Per tant, es demana finançament a càrrec dels  PGE  per assumir aquest cost i no carregar a l'administració local
 
- Invasió de competències. A Catalunya l'article 166 de l'Estatut d'Autonomia li dona la competència exclusiva en matèria de serveis socials. També la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en el seu article 17 estableix que correspon, entre altres funcions, als serveis socials bàsics la detecció de les situacions de necessitat i intervenció en cas de risc social.
 
Davant la insuficient protecció prevista en el Bo Social Elèctric cal afegir-hi que a Catalunya ja disposem d'una legislació específica més garantista i proteccionista. La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ofereix una protecció superior a la prevista en el Bo Social Elèctric pel que fa a cobertura i intensitat de l'ajuda i al principi de precaució que situa al consumidor vulnerable en el centre del sistema de protecció.
 
- Sol·licitud Bo Social. És necessari facilitar la sol·licitud d'incorporació al Bo social elèctric en allò que fa referència a la tramitació i transparència per evitar confusió als possibles beneficiaris, i de forma molt especial i acurada a Catalunya on ja està implantat i desplegat el marc jurídic de la Llei 24/2015. Entenem que com a prova d'això,  El Govern espanyol, conscient d'aquest fet, ha establert una pròrroga fins a l'octubre d'aquest any.
 
- Procediment suspensió. D'acord amb el principi de precaució establert en l'article 6.4 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, es proposa una nova redacció de l'article 19 del RD i la supressió de l'article 20 del mateix.

 

Relacionats

Article

La iniciativa s’emmarca dins del projecte europeu ASSIST, que busca solucions tècniques i socials per a aquest problema. Prop de 90 professionals podran identificar i gestionar situacions de vulnerabilitat energètica.

Article

El programa transversal, on hi participen el Servei d’Acció Social, la Gerència de Serveis de Medi Ambient, i l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, té com a finalitat millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

Notícia

34 famílies han participat en aquest programa de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Totes aquestes famílies tenien en comú la dificultat per fer a front a diferents subministraments bàsics: electricitat, aigua i gas.

Butlletí