Territori i Sostenibilitat sotmetrà a debat públic l'avanç del Pla territorial del Penedès

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

13/10/2018 - 17:19

El Pla territorial del Penedès serà el primer d’una nova generació d’instruments de planejament, que incorporarà la gestió del paisatge en totes les estratègies, i ampliarà la protecció dels sòls agrícoles, senyal d’identitat del territori. El Departament impulsarà un procés de participació obert a tothom sobre aquest avanç i es compromet a incorporar les propostes que es rebin a l’Avantprojecte del Pla.

El Pla territorial parcial és un instrument de planejament que abasta un àmbit concret i que fixa les estratègies territorials pel desenvolupament futur de la zona, amb una visió més àmplia que el planejament urbanístic municipal i un horitzó temporal fins l’any 2031. Així, dicten les directrius per al desenvolupament de la zona que abasten fixant-se en tres àmbits: els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de comunicacions.
 
Preservació del paisatge vitivinícola
El Penedès és un àmbit heterogeni, la quarta vegeria més poblada de Catalunya, tot i la seva dimensió reduïda. No obstant, la seva identitat rau, en gran mesura, en una plana reblerta de vinya i amb petits municipis, amb una activitat vitivinícola molt dinàmica. El Departament de TES treballa en la creació d’un sistema d’indicadors que permetran classificar els sòls agrícoles segons el seu valor per aquesta activitat econòmica. El protocol s’elabora amb la Fundació Món Rural, la Fundació Agroterritori, el Departament d’Agricultura i Unió de Pagesos.
 
Aquest estudi permetrà conèixer quins són els sòls amb més valor agrícola del Penedès i ampliar la seva protecció. Serà el primer cop que es protegiran de forma objectiva els sòls agrícoles, algun del quals amb un rang assimilable al dels sòls amb valors naturals.
 
Igualment, el Pla inclourà el factor paisatge en tota la presa de decisions. Així, en l’anàlisi dels assentaments, els espais oberts i les infraestructures presents i futures es tindrà en compte el paisatge com a actiu cultural, identitari i econòmic a potenciar.  
 
Pel que fa als assentaments urbans, es fixarà una estratègica de creixement per a cadascun d’ells tenint en compte una visió plurimunicipal i de racionalització del consum de sòl.
 
Lestat dels treballs de redacció del document d’avanç de proposta del futur Pla territorial parcial del Penedès han estat presentats pel  secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, aquest 9 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Han participat també l’alcalde del municipi, Pere Regull, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch. Prèviament, el secretari ha presidit la reunió del grup de treball que, des de fa tres anys, participa en l’elaboració del document.
 
Reconeixement de la identitat penedesenca
El Govern va acordar el 2014 iniciar la redacció del Pla territorial parcial del Penedès. D’aquesta manera, es donava continuïtat a la creació, el 2010,  de l’àmbit de planificació territorial parcial del Penedès. Està integrat per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta comarca que van manifestar explícitament la seva voluntat de pertànyer a l’àmbit de les Comarques Centrals. Una vegada va quedar totalment definit l’àmbit de planificació del Penedès, es va engegar la formulació del Pla territorial parcial corresponent.
 
Cal recordar que la zona que ara abastarà el Pla territorial del Penedès abans es trobava dividida entre els àmbits d’ordenació territorial de les Comarques Centrals, Camp de Tarragona i l’Àmbit Metropolità de Barcelona. Per tant, el seu desenvolupament ja estava emparat per aquests tres plans territorials. No obstant, una vegada es va decidir constituir el Penedès com un àmbit propi, el Departament de TES va apostar per anar més enllà de la mera refosa dels tres plans antics i elaborar un Pla territorial parcial nou i específic.
 
Així, el Departament constata i respecta l’existència d’una identitat pròpia del Penedès, més enllà de la seva situació entre les dues àrees metropolitanes més importants de Catalunya. A més, el Pla territorial del Penedès és vol constituir com el primer d’una nova generació de plans territorials. Té un nou enfocament conceptual, metodològic i de continguts, tot d’acord amb els principis que estan inspirant la redacció de la nova Llei de territori.
 
De la mà del territori
Els plans territorials s’elaboren sempre en coordinació amb els ajuntaments i les entitats municipalistes del seu àmbit. En aquest cas, el novembre de 2014 es va constituir un grup de treball format per 10 membres de la Generalitat i 12 en representació del món local. Així, cadascuna de les quatre comarques de l’àmbit aporta 3 persones: una de l’Associació Catalana de Municipis, una de la Federació de Municipis de Catalunya i una altra del Consell Comarcal. Els tres anys que el grup porta treballant dona una idea de la complexitat d’aquest Pla. Enguany s’han celebrat 5 reunions, a banda de la d’avui.
 
A finals de 2016 es va proporcionar als ajuntaments una memòria preliminar que els avançava l'estructura del Pla i els principals objectius. Ara, el Departament està acabant d’enllestir l’avanç de proposta, que també s’ha compartit amb el grup de treball. És un document previ a l’avantprojecte i, com a tal, obert, que no incorpora encara normativa ni propostes tancades. Es concep com una base sobre la qual treballar amb col·legis professionals, veïns i associacions, més enllà dels ajuntaments. Per això, l’avanç conté diverses alternatives per a les actuacions més destacades, perquè el territori es pronunciï.
 
Triple participació ciutadana
Amb aquesta voluntat, una vegada enllestit l’avanç, el Departament impulsarà un procés de participació ciutadana. Seran sessions presencials obertes a tothom on es recollirà el sentir del Penedès sobre les diverses propostes per a la seva ordenació futura. Aquestes propostes s’incorporaran a l’Avantprojecte del Pla, que sí serà un document amb determinacions de caràcter normatiu.
 
L’Avantprojecte tindrà una segona fase d’exposició pública i, un cop el Pla s’hagi aprovat inicialment, se sotmetrà a la informació pública pròpiament dita.
 
Per tant, el Pla territorial del Penedès, una vegada aprovat, haurà passat per tres fases de participació de la ciutadania, a més de la pròpia participació dels ajuntaments i consells comarcals a través de l’esmentat grup de treball.
 
La B-40, a debat al territori
Sobre les infraestructures de comunicacions, el secretari ha volgut transmetre als assistents a la presentació que l’avanç del Pla recollirà diverses alternatives de traçat per al pas de la B-40, el Quart Cinturó, pel Penedès. Cal recordar que el disseny i execució d’aquesta carretera orbital és competència exclusiva del Ministeri de Foment, que ja ha apuntat una possible traça per travessar aquest àmbit.
 
No obstant, el Govern oferirà al territori el marc del Pla territorial parcial per debatre altres possibilitats diferents, cadascuna amb els seus pros i contres, i consensuar-ne una, si és possible, per elevar-la al Ministeri. El procés de participació ciutadana de l’avanç permetrà també afinar els detalls de les diverses alternatives proposades o inclús analitzar-ne de noves.

Relacionats

Butlletí