Aprenentatge Servei en ecosistemes aquàtics continentals

Una experiència didàctica i comunitària de compromís amb el medi ambient
27/03/2019 - 09:08

Divendres 22 de març, en el marc del Dia Mundial de l’Aigua, es va presentar la “Guia pràctica d’Aprenentatge Servei en ecosistemes aquàtics continentals. Una experiència didàctica i comunitària de compromís amb el medi ambient”.

La guia es va presentar durant la jornada “L’aprenentatge Servei, una eina d’educació ambiental per conservar rius, basses i rieres”, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Durant la jornada es va posar de relleu el paper dels centres educatius, entitats ambientals i ajuntaments en projectes APS, els reptes i oportunitats que planteja el treball en xarxa i també les mancances i obstacles que suposa la generalització d’aquests tipus de projectes a partir de la implantació, el curs vinent, del Servei Comunitari a 3r i 4t d’ESO.

La guia, elaborada en el marc del Programa Va d’Aigua, està adreçada a ajuntaments i centres educatius de primària i secundària que tinguin interès en involucrar-se de forma activa i compromesa en la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del seu entorn proper. La guia és un manual pràctic per a passar a l’acció. Aporta orientacions, detalla passos metodològics a seguir i inclou recursos i experiències que poden servir d’inspiració.

Guia d'aplicació

Guia descarregable

 

 

S’estructura en diversos blocs. En el primer i segon es descriuen les bases conceptuals de què són i perquè cal conservar els ecosistemes aquàtics continentals, així com també el marc teòric de la metodologia de l’Aprenentatge i Servei i com aquesta pot contribuir a la protecció i millora d’aquests ecosistemes.

Els blocs 3, 4 i 5 descriuen les diverses fases dels projectes APS i aporten diversos exemples per dur-los a la pràctica. El Bloc 6 aprofundeix en el paper dels ajuntaments en el foment de projectes APS a nivell local i quina pot ser la seva contribució i suport en els projectes concrets que s’hi duguin a terme. I, finalment el bloc 7 aporta un recull d’experiències de centres d’educació primària i d’educació secundària que estan treballant projectes d’APS per la conservació i millora d’ecosistemes aquàtics continentals amb l’objectiu d’aportar exemples inspiradors per a nous projectes de compromís amb la millora del medi ambient.

Metodologia

L’Aprenentatge Servei (en endavant APS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen a treballar en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Els ecosistemes aquàtics continentals són espais de gran valor ecològic i social que formen part del nostre entorn i de la història local dels nostres pobles i ciutats. No obstant això, sovint desconeixem aquests ecosistemes que tenim al costat de casa o a prop de l’escola, ens costa entendre o visualitzar les seves problemàtiques ambientals i no acabem de trobar la manera i la motivació d’implicar-nos i comprometre’ns amb la seva conservació.

L’APS és a una eina metodològica útil per articular projectes comunitaris atractius compromesos amb els ecosistemes aquàtics continentals i el medi ambient en general.

S’emmarca en un context educatiu (formal o no formal) i, per tant, requereix la participació de centres educatius o entitats de lleure que treballin amb infants i joves.  Combina la part de servei (actuació sobre el medi) amb l’aprenentatge (valors, competències i continguts). De fet, ambdues coses (aprenentatge i servei) es retroalimenten com un cercle virtuós.

Treballar de manera coordinada amb els ajuntaments, centres educatius i entitats del territori és clau per garantir tant l’aprenentatge de l’alumnat que participa en el projecte com la repercussió ambiental del servei a la comunitat que es duu a terme.

El nostre medi ambient ha de ser, també, un projecte comunitari on involucrar-nos! Amb la  guia us animem a endinsar-vos en la millora i conservació dels ecosistemes aquàtics i viure una experiència col·lectiva i enriquidora de compromís amb l’entorn. 


Competències bàsiques

L’APS contribueix a les següents competències:

 • D’autonomia i iniciativa personal
 • Coneixement i la interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana
 • Comunicatives (segons el tipus de servei)

Els projectes sobre ecosistemes aquàtics continentals són fàcilment vinculables a les matèries de caire científico-tecnològic i, per tant, permeten treballar les 15 competències associades a aquest àmbit, les quals s’agrupen en quatre dimensions:

 • Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 • Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 • Medi ambient
 • Salut

En l’educació primària cal tenir present que  les matèries de caire científic i social es troben en l’àmbit de coneixement del medi. Alhora les competències d’aquest àmbit s’agrupen en quatre dimensions:

 • Món actual
 • Salut  i equilibri personal
 • Tecnologia i vida quotidiana
 • Ciutadania

Objectius curriculars

Les assignatures de Ciències de la naturalesa (Biologia i Geologia i Física i Química) presenten grans connexions amb projectes que vulguin abordar l’estudi i millora ambiental dels ecosistemes aquàtics.   No obstant, podem abordar aquests ecosistemes des d’una perspectiva més històrica i social, per la qual cosa, les Ciències socials, geografia i història també poden tenir un paper destacat o fins i tot central en el projecte.

D’altres assignatures poden esdevenir eines útils i interessants per als vostres estudis o projectes socials o ambientals.  Aquí algunes idees:

 • Les matemàtiques poden encaixar-vos si necessiteu o voleu plantejar anàlisi estadístics, càlculs de superfícies o volums o  interpretació o tractament de  dades, entre d’altres.
 • Si el projecte requereix el disseny, ús o programació d’alguna eina informàtica o qualsevol enginy tecnològic podeu encaixar-hi continguts de  tecnologia i informàtica.
 • Si plantegeu l’ús de diferents textos lingüístics per a comunicar i argumentar dades o  idees o plantegeu accions de comunicació i divulgació ambiental, la llengua pot tenir-hi un paper destacat.
 • L’art (educació visual i plàstica o música) i l’esport (educació física) també poden reforçar i encaixar bé amb molts projectes d’APS sobre ecosistemes aquàtics. L’organització de caminades o curses populars o exposicions artístiques sobre la biodiversitat són alguns exemples.  Amb aquest tipus de disciplines podeu aconseguir accions més creatives, visuals i engrescadores per a un perfil de l’alumnat.

 

Categories: 

Relacionats

Article

La Diputació de Barcelona ha lliurat 87.000 Agendes escolars i 8.000 Calendaris del medi ambient a 143 municipis

Article

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona i el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya han elaborat una Guia d’aprenentatge i servei (APS) sobre prevenció de la contaminació acústica en equipaments públics per donar suport als centres educatius per dissenyar projectes d’aprenentatge i servei enfocats a millorar la qualitat acústica d’equipaments sensibles.

Article

El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el grup musical Xiula presenten un disc amb cinc cançons per promoure la preservació de la biodiversitat entre els més petits.  «Cançons per la biodiversitat» és un disc que neix de la col·laboració entre el Museu de Ciències Naturals  i el grup Xiula i que va néixer en plena pandèmia. Té per objectius apropar els més petits al nostre entorn natural i transmetre’ls la importància de preservar-lo, així com donar a conèixer la tasca del grup de recerca BiBIO.

Butlletí