La contaminació atmosfèrica a Terrassa se situa per sota dels nivells marcats per la Unió Europea

19/06/2019 - 08:00

L'any 2015 es va posar en marxa el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa, vigent fins al 2020.

En aquests quatre anys, les mesures adoptades per rebaixar la contaminació han permès que, actualment, la qualitat de l'aire de la ciutat hagi millorat fins assolir nivells per sota dels límits que marca la legislació europea. Així ho indiquen les dades recollides el 2018 sobre dos dels principals contaminants, com són el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10), que van ser inferiors als límits normatius: pel NO2 van ser 35µg/m3 (el nivell màxim és 40µg/m3) i pel PM10, 21µg/m3 (el màxim està en 40µg/m3).

El Pla incorpora 43 mesures, englobades en vuit línies d'actuació, que es desenvolupen per fases. A hores d'ara, el 88,3% de les accions ja s'han fet o estan en fase d'execució i el grau de compliment de totes les mesures és del 58,5%. Moltes intervencions estan vinculades amb el Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021, ja que un dels objectius principals del Pla de Qualitat de l'Aire és reduir el nombre de vehicles en circulació, augmentar l'ús del transport públic i col·lectiu i fomentar els desplaçaments a peu i en bici. De fet, el 65% de les mesures adoptades afecten la mobilitat, ja que la diagnosi prèvia va evidenciar que el trànsit de vehicles de motor era la primera causa d'emissions.

Altres d'aquestes accions tenen relació amb les emissions industrials, d'obres i, en general, de fonts fixes, com també de totes aquelles derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les indústries. Alhora, s'han dut a terme actuacions per fer un seguiment de la qualitat de l'aire i disminuir les emissions en episodis de contaminació. Per aconseguir aquests objectius, s'han fet diferents accions per divulgar, sensibilitzar i fomentar la participació ciutadana.

Una mica d'història

El 26 de febrer de 2015, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2015-2020, que va permetre ajustar-se a la legislació catalana, estatal i europea que estava vigent. Segons la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i el Reial Decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, Terrassa havia de tenir un Pla d'aquestes característiques pel fet de tenir una població superior als 100.000 habitants i estar ubicada dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Els objectius inicials del Pla marcaven que l'any 2020 els nivells de les emissions totals a Terrassa es reduïssin un 12,7% respecte a les dades recollides l'any 2008 (quan es van emetre 736,81 tones de NO2 i 25,85 tones de PM10.). Pel que fa a les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) del trànsit, es plantejava reduir-les un 17,1%, un cop executades les accions plantejades.

Un cop assolida aquesta fita d'arribar a nivells que estan per sota del límit que marca la normativa europea, l'Ajuntament de Terrassa es proposa treballar per acomplir els establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que són més restrictius.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’AMB creen la primera zona de baixes emissions local de la metròpolis amb la ZBE Rondes BCN com a referent. La nova ZBE local de Sant Cugat s’activarà l’1 de maig i el règim sancionador entrarà en vigor, per a motos i cotxes sense distintiu ambiental, sis mesos després, l’1 de novembre

Article

La ciutat participa en el projecte europeu Interreg SUDOE NanoSen AQM en col·laboració amb l’AMB i la Generalitat

Notícia
Afecta als 40 municipis de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric

Butlletí