Els ajuntaments de l'AMB tindran la tecnologia per mesurar la contaminació dels vehicles

Redacció
30/04/2012 - 00:00

El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà a disposició dels municipis de la zona de protecció especial (ZPE) de l'àrea metropolitana de Barcelona aparells de mesurament dels nivells de contaminació que emeten els vehicles. Cal recordar que en el Pla de Qualitat de l'Aire 2011-2015, els ajuntaments tenen un paper clau en el disseny de les ZUAP (zones urbanes d'atmosfera protegida) i el control dels vehicles més contaminants. La seva actuació serà doncs fonamental per controlar les emissions de contaminants atmosfèrics i aconseguir els objectius del Pla: per al 2015, una reducció del 20% en les emissions de diòxid de nitrogen (NO2),i del 16% en les partícules inferiors a 10 micres (PM10).

Control dels vehicles bruts
El trànsit rodat és una de les fonts principals de contaminació per partícules i diòxid de nitrogen (NO2). Gairebé el 50% de les emissions d'aquests dos contaminants a la ZPE són degudes al trànsit, i dins de les ciutats, aquest percentatge s'eleva entre el 80% i el 90%. En una prova pilot feta per Territori i Sostenibilitat a finals de l'any passat a la ciutat de Granollers, amb resultats extrapolables a d'altres ciutats mitjanes de la ZPE, el 5% del total del parc automobilístic enregistrat correspon a vehicles bruts que contribueixen de mitjana a un 25% de les emissions totals del trànsit rodat. En concret, és responsable del 29% de les emissions de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), del 25% de les emissions de NO2 i del 53% de les emissions d'hidrocarburs (HC). Per tant, actuar sobre els vehicles més bruts comporta una reducció molt significativa dels contaminants més problemàtics d'aquesta àrea.

Per dur a terme el control dels vehicles, TES cedirà dues unitats mòbils dotades d'opacímetres als ajuntaments que ho sol·licitin. Seran els ajuntaments els qui escolliran els punts on obtindran les mesures a través de controls de la policia municipal. Els agents faran els mesuraments dels vehicles i lliuraran certificats de conformitat als qui es trobin dins dels paràmetres ambientals. Els qui superin els nivells de contaminants rebran un avís adreçant-los a tallers homologats perquè els adeqüin a la normativa i els expedeixin el certificat de conformitat.

Incentius per als vehicles nets
Per aconseguir un parc de vehicles més net i eficient, el Departament ha comunicat que s'està treballant en la creació d'un distintiu ambiental per a flotes de vehicles, en el marc del sistema voluntari d'ecoetiquetatge català del distintiu de garantia de Qualitat Ambiental. Es tracta d'identificar les flotes de transport que hagin ambientalitzat els vehicles. Està previst posar en marxa el distintiu la propera tardor.

També s'està treballant amb els gestors d'aparcaments per tal que apliquin les mateixes bonificacions que als peatges als vehicles que emeten menys contaminants (EcoviaT).

La qualitat de l'aire durant l'any 2011
Territori i Sostenibilitat ha comunicat també les dades de qualitat de l'aire del 2011 obtingudes a través de més de 9 milions de mesures facilitades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i han estat posteriorment analitzades i avaluades.

La dada més preocupant per la incidència en la salut de les persones és que tant el diòxid de nitrogen (NO2) com les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) han presentat superacions a les zones de qualitat de l'aire 1 i 2, corresponents a l'àrea de Barcelona, Baix Llobregat i Vallès.

Per a l'NO2, a l'àrea de Barcelona, 4 dels punts de mesurament (un 29%) han superat el valor límit anual, que és de 40 micrograms per metre cúbic (mg/m3), mentre que l'any anterior, el 2010, el van superar 9 (el 69%). A la zona 2 (Vallès - Baix Llobregat), aquest límit anual l'han superat 7 estacions (el 64%), i l'any anterior n'havien estat 8 (el 73%).  A la resta del territori, es compleixen els valors límit.

De fet, les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) han presentat, en general, una lleugera tendència ascendent respecte el 2010 a tot Catalunya. Això ha estat així també a les dues zones decretades de protecció especial, on les superacions del valor límit diari han estat del 16% (4 estacions) a l'àrea de Barcelona, mentre que havien estat del 5% (1 estació) l'any anterior, i del 13% (3 punts de mesurament) enguany al Vallès-Baix Llobregat, mentre que el 2010 havien estat del 5% (1 estació).  Segons el Departament, el motiu d'aquest augment ve determinat per la baixes precipitacions i pels episodis ambientals de contaminació, amb cinc situacions clarament anticiclòniques durant el 2011, mentre que l'any anterior no se'n va produir cap. Un altre factor és l'envelliment i un menor manteniment del parc de vehicles.

Si es té en compte el global de Catalunya, la majoria dels contaminants atmosfèrics que es mesuren, segons estableix la legislació, no han presentat superacions dels límits establerts. És el cas del diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2.5), el clor (Cl), l'arsènic (As), el cadmi (Cd), el níquel (Ni), el plom (Pb), el benzè i el benzo(a)pirè (BaP).  Dos contaminants més, el sulfur d'hidrogen (H2S) i l'àcid clorhídric (HCl) han patit superacions molt esporàdiques i en punts concrets del territori, associades a determinades activitats industrials. En aquests darrers casos, s'hi estan aplicant mesures correctores.

Pel que fa a l'ozó troposfèric (O3), contaminant secundari format a partir de reaccions fotoquímiques d'altres compostos, bàsicament d'òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV), no s'ha superat en cap moment el llindar d'alerta. Durant la campanya del 2011, s'han registrat 34 hores de superació del llindar d'informació a la població, valors inferiors als de l'any anterior.

Actuació en episodis ambientals
Cal destacar també que el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Interior han signat un protocol per actuar coordinadament en cas d'episodis ambientals de contaminació. El document estableix els mecanismes d'actuació que hauran de desenvolupar la Direcció General de Qualitat Ambiental, el Servei Català de Trànsit i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya per gestionar aspectes com el sistema de  velocitat variable o la informació als municipis i a la població.

Trobareu informació més detallada de les dades de qualitat de l'aire a:www.gencat.cat/mediamb/qaire

 

Notícies relacionades: 

34 mesures per complir amb Europa  (23-09-2011)

 

 

Relacionats

Opinió

Les ciutats són l’escenari del repte social, ambiental i econòmic que suposa la mobilitat sostenible. És el moment d’aplicar noves fórmules com l’ús compartit de vehicles, el foment de la bicicleta, els desplaçaments a peu o models urbanístics com les superilles; i també de promoure eixos verds i transports col·lectius electrificats.

Article

L’estudi sobre el bosc urbà de Mollet, elaborat pel reconegut catedràtic de la Universitat de Sevilla Enrique Figueroa, conclou que el municipi disposa d’un conjunt considerable d’espais verds de qualitat que permeten generar salut entre la ciutadania.

Butlletí