La contaminació atmosfèrica disminueix en general a tot Catalunya durant el 2009

El nivell de partícules PM10 s'ha reduït, però augmenten les emissions de diòxid de nitrogen
Font: DMAH
14/04/2010 - 00:00

Les anàlisis sobre la qualitat de l'aire que ha realitzat el departament de Medi Ambient i Habitatge indiquen que, durant l'any 2009, la contaminació per partícules respirables de menys de 10 micres (PM10) s'ha reduït considerablement a les zones de qualitat de l'aire 1 i 2, corresponents a municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès, declarades de protecció especial de l'ambient atmosfèric. En concret, la millora respecte del 2008 és del 5%, amb una mitjana de totes les estacions de 37 µg/m3. El màxim que fixa la Unió Europea és de 40 µg/m3. Cal aclarir que la normativa europea exigeix un límit màxim de 40 µg/m3 que no es pot superar més de 35 dies/any, en tots els punts de mesura d'una determinada zona de qualitat de l'aire.

D'acord amb les dades presentades per Medi Ambient, a la zona de qualitat de l'aire 1 (la ciutat de Barcelona i resta de municipis del Barcelonès i bona part del Baix Llobregat, amb una població d'uns 2,8 milions d'habitants), la reducció de PM10 ha estat del 6% respecte de l'any anterior, amb una mitjana de 38 µg/m3. És el primer cop en els últims 10 anys que la mitjana de punts de mesurament d'aquest contaminant atmosfèric se situa per sota dels límits legislats de 40 µg/m3. Val a dir també que, des de 2007, la reducció ha estat del 19%.

A la zona de qualitat de l'aire 2 (municipis del Vallès i resta del Baix Llobregat, amb una població d'1,3 milions de persones), és el segon any consecutiu que la mitjana anual de PM10 se situa dins els límits europeus, i, fins i tot, s'ha reduït respecte de l'any anterior. En concret, la disminució d'aquest contaminant ha estat d'un 4% des del 2008, i d'un 12% respecte del 2007, passant en dos anys dels 40 µg/m3 als 35 µg/m3.

A la resta de Catalunya, els valors d'aquest contaminant es troben, en general, dins dels valors legislats.

Més diòxid de nitrogen (NO2) pels nous dièsel
Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), l'evolució de la mitjana anual de totes les estacions de la zona de qualitat de l'aire 1 mostra un lleuger augment dels nivells de contaminació durant l'any 2009 respecte de l'anterior. En aquesta zona estan situats els municipis declarats de protecció especial per a aquest contaminant. La mitjana anual del 2008 va ser de 45 µg/m3, i, el 2009, de 46 µg/m3. El límit establert pel 2009 era de 42 µg/m3.

Les emissions d'origen industrial no són significatives a la zona 1, on sí que ho són les del trànsit. Tot i que els nous vehicles dièsel emeten menys monòxid de nitrogen (NO), han incrementat les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) des de la implantació de la normativa europea d'emissions dels vehicles nous Euro 3 (any 2.000 i posteriors).

La mitjana d' NO2 de les estacions de la zona 2 es troba just dins el límit que marca la Unió Europea, és a dir, en 42 µg/m3, mentre que el 2008 va ser de 40 µg/m3.

De la mateixa manera que a la zona 1, l'anàlisi de les superacions del valor límit detectades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) indica que la majoria de les estacions on se superen els límits de NO2 són les afectades pel trànsit urbà.

L'augment dels nivells d' NO2 és un fenomen general a les principals ciutats europees, on la font majoritària d'emissió és el trànsit. Si s'analitzen les tendències d'altres àrees metropolitanes europees amb plans d'actuació per a la reducció d'aquest contaminant, com les de Londres o Stuttgart, es constata la mateixa tendència a la disminució de partícules i al manteniment, o al lleuger increment, del diòxid de nitrogen. Per aquest motiu, la UE té previst celebrar aquesta mateixa setmana un seminari tècnic a Brussel·les que analitzarà la problemàtica comuna.

D'altra banda, cal destacar que les superacions s'han produït només sobre els límits anuals i no són atribuïbles a causes puntuals, com les puntes horàries d'emissions elevades que es donen, per exemple, a les àrees metropolitanes de Madrid, París o Londres. En aquest sentit, aquest darrer any no s'ha superat en cap punt el valor límit horari que estableix la legislació per controlar nivells elevats d'aquest contaminant durant curts períodes de temps (210 µg/m3 en una hora en un màxim de 18 ocasions a l'any).

Pel que fa a la resta de Catalunya, no s'han detectat superacions dels objectius de qualitat de l'aire ni anual ni horari respecte al diòxid de nitrogen.

L'ozó troposfèric
Com cada any, el 2009 s'ha dut a terme la campanya de vigilància de l'ozó troposfèric (O3) de maig a setembre, que és quan es produeixen unes condicions meteorològiques favorables per a la formació d'aquest contaminant, com una major radiació solar i brises intenses. Les zones de qualitat de l'aire on s'han produït episodis d'ozó han estat les de Barcelona, Camp de Tarragona, Plana de Vic, Alt Llobregat, Pirineu Oriental i Terres de Ponent, tot i que no s'ha enregistrat cap superació del nivell d'alerta.

En conjunt, els valors registrats són més alts que els darrers dos anys, tot i que força inferiors als anteriors.

(P)

Resta de contaminants
La resta de contaminants que controla la XVPCA, seguint el que estableix la legislació europea, es troben en nivells adequats, tret d'algunes superacions en punts concrets del territori. La qualitat de l'aire respecte del monòxid de carboni (CO), el diòxid de sofre (SO2), el benzè (C6H6), i el clor (CL2) ha estat especialment bona. És destacable la millora de l'SO2, que històricament havia sobrepassat certs límits a la zona de l'Alt Llobregat, on es troba la central tèrmica de Cercs. Actualment aquesta instal·lació disposa d'un sistema de pronòstic de la qualitat de l'aire que n'ha optimitzat el funcionament.

El sulfur d'hidrogen (H2S) i el clorur d'hidrogen (HCl) han presentat determinades superacions esporàdiques, associades a problemes de gestió de determinades instal·lacions. Les zones on s'han produït són les del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, i les Terres de l'Ebre.

Més informació: Informe Avaluació de la Qualitat de l'Aire a Catalunya 2009 (PDF)

El Pla d'actuació es revisarà

A les zones de qualitat de l'aire 1, o primera corona metropolitana, decretada de protecció especial per a les PM10 i per al NO2, i 2, o segona corona, decretada de protecció especial per a les PM10, actualment s'hi està aplicant un Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, amb 73 mesures que incideixen en diferents àmbits (entre elles la polèmica limitació variable de la velocitat en els accessos a Barcelona). Està previst que la Comissió Rectora del Pla disposi cap a la primera quinzena del mes de juny d'una avaluació sobre l'estat d'implantació i la incidència de cadascuna de les mesures sobre el descens de la contaminació. En funció d'aquesta avaluació, la Comissió decidirà si cal ajustar o no alguna de les mesures del Pla.

Relacionats

Article
El documental "Something in the air" examina l’element més essencial per a la nostra supervivència, mostrant què hi ha a l’aire que respirem, els efectes que té sobre el nostre cos i com les noves tecnologies i un públic motivat canvien l’equació per millorar.
Opinió

Les ciutats són l’escenari del repte social, ambiental i econòmic que suposa la mobilitat sostenible. És el moment d’aplicar noves fórmules com l’ús compartit de vehicles, el foment de la bicicleta, els desplaçaments a peu o models urbanístics com les superilles; i també de promoure eixos verds i transports col·lectius electrificats.

Butlletí